Asamyutha Hasta viniyoga – grade 4

Mushti Hasta Viniyoga

“Sthirae kachagrahae Daardya Vasthvadeenamchadharanae  Mallanamyudhabhavaepi Mushtihastomiriyatae “

Meanings:

Sthirae – steadiness

Kacha grahe – grasping one’s hair

Daardye – Courage

Vasthva deenam cha dharanae – Holding things

Mallanam yudha bhave pe – Fighting mood of wrestlers

Mushtihastoya meeryate.

Shikara Hasta Viniyoga

“Madane karmuke sthambae Nishcaye pitrukharmani  

Oshtra pravishtaroopaecha Radhane prashnabhavanae Linge nastheethivachanae Smarane Abhinayaanthike katibandakarshanaecha Parirambhavidhikrame

Gantaninadhe Shikaro yujyatae Bharatadibihi “

Meanings:

Madhane – Manmatha or Kama, the God of love

Karmukae – Bow

Sthambe – Pillar

Nishchaye – Certainty

Pithrukharmane – Offering to ancestors

Oshte – Lips

Pravishtaroope – To pour liquid

Radhane – Teeth

Prashnabhavane – Questioning

Lingae – Shiva Lingam or Phallic symbol

Naastheeti vachane – Saying “I don’t know”

Smarane – Recollection

Abhinayaanthike – showing expressive gestures

Katibhandhakarshana – To lighten the waist band

Parirambhavidhikrame – Embracing

Ganta ninadhe – Sounding a bell

Shikaro Yujayate Bharatadhibihi.

Kapitha hasta viniyoga

Lakshmyamchiva saraswatyam natanam taaladharane

Godohanae  Pyanjanecha Leelakusumadharane

Chelanchaladigrahane Patasyaivavaguntanae Doopadeepaarchane chapi

kapita samprayujyate

Meanings:

Lakshmyam -Goddess Lakshmi

Saraswatyam – Goddess Saraswati

Natanam taladharana – holding cymbals

Godohanae -milking cows

Pyanjanae – applying kajal

Leela kusuma dharane -holding flower(s) gracefully

Chelanchaladi grahanae -grasping the end of a saree or a robe

Patasyaiva vaguntane -covering the head with a veil

Dhupa deepa archane -offering incense

Chapi Kapitha Samprayujyate.

Katakhamukha hasta Viniyoga 

Kusumaavachayae muktasradanam dharanaethata

Sharamadhyaakarshanaecha Nagavallipradhanake

Kasturikaadivastunam peshanae Gandhavasanae

Vachanae Drushti bhavepi katakamukhaishyathe

Meanings: 

Kusumaavachayae – plucking flowers

Muktasradanam dharanam-wearing a necklace of pearls or flowers

Sharamadhya aakarshanam-drawing the arrow at the centre of the bow

Nagavalli pradhana- offering betel leaves

Kasturikaadi vastunam peshane- preparing paste of musk

Gandha vasane-to smell

Vachane-speak

Drushti –glancing

Bhavepi katakamukha ishyate.

Suchi hasta Viniyoga

EkaarthaepiParabrahma bhavanayam Shatepicha

Ravau Nagaryam LokarthaeTathetipivachanepicha yacchabdepichatatchabde  Vijanarthaepi Tharjanae Kaarshyae Shalakae Vapuse Ascharye Venibhavane

Chatre Samarthe Panau cha Romalyam Bherivadane Kulalacakrabhramane Rathanga mandalethata Vivechane Dinantecha suchi hastaha prakirthithaha

Meanings:

Ekarthe: To denote the numeral “one”

Parabrahmabhavanayam: The supreme soul (parabrahma)

Shate: One hundred/one crore

Ravau: The sun

Nagaryam: City

Lokarthe: The world

Tatheti vacane pi cha: Saying thus

Yacchabdepi ca tacchabde: Indicating “this” and “that”

Vijanarthe: Deserted/ solitude

Tarjane: To threaten

Karsye: To grow thin

Shalake: Thorns

Vapuse: To denote the body

Ascharye: Astonishment

Venibhavane: to braid hair

Chatre: Umbrella

Samarthe: Competence

Panau: To denote the hand

Romalyam: Eyebrows

Bherivadane: Beating of drums

Kulalacakrabhramane: Potter’s wheel

Rathanga mandale: Circumference of a wheel

Vivecane: To contemplate/ think

Dinante: Dusk 

Soochi hasta prakirthithaha

Chandrakala hasta viniyoga shloka

Chandre Mukhecha Praadeshe Tanmatra karavastuni

Shivasya mukute Ganga nadyam cha Lagudepicha

Yehsamchandrakalashchaiyva viniyoga vidiyahte

Meanings:

Chandre: Denotes a phase of the moon

Mukhe: Face

Pradeshe: An index of measure (the distance between thumb and forefinger)

Tanmatra karavastuni: Objects resembling the shape of chandrakala

Shivasya mukute: The moon shaped crown adoring Shiva’s head

Ganga nadyam: The river ganga

Lagude: Club/cudgel

Esham chandrakalschiva viniyoga vidhiyate

Padmakosha hasta Viniyoga

Phalaebilvakapithadau Sthrinam cha kucha kumbhayoh

Avartae kandukae sthalyam Bhojanae pushpakorake

Shakaraphala pushpavarshae Manjarikaadishu japakusumebhavepi

Gantarupavidhanakae valmikae Kamale pyandae padmakoshovidhiyathe

Meaning of Sloka

Phale bilvakapitthadau – various fruits

strinam cha kucha kumbhayoh – round breast of a women

Avarthae – circular movement

Kandukae – ball

Sthalyam – bowl

Bhojanae – food

Pushpakorake -flower garland

Sahakaraphalae – mango

Pushpavarshae – showering flowers

Manjarikadishu – cluster of flowers

Japakusuma bhave pi – Hibiscus flower

Gantarupa vidhanake – Bell

Valmikae – ant hill

Kamalae – lotus

pyande – egg

Padmaosha vidhiyate.

Sarpashira hasta Viniyoga

Chandanae Bhujagae Mandrae Prokshanae Poshanadhishu

Devasyaudaka dhaneshu Aasphale Gaja-kumbhakayoho

Bhujasthanaethu Mallanam Yujyathe Sarpashirshakaha

Meaning of Sloka

Chandanae – sandal paste

Bhujagae – snake

Mandrae – low pitch

Prokshanae – sprinkling

Poshana – nourishing

Devasyaudaka dhaneshu – offering water to God

Aasphale: To pat

Gajakumbhakayoho – The humps on the head of an elephant

Bhujasthanaethu Mallanam – Wrestler’s arms

Yujyate sarpashirshakaha

Mrigashira hasta Viniyoga

Strinamarthe Kapolae cha Chakramaryadayoyapi

Bhityam Vivadae Nepathyae Ahwane cha

Tripundrakae Mrigamukhae Rangavalayam Padasamvahanae tata Sarwasammelane Karyamandirae Chatradharanae

Sancharae cha Priya-ahvanae yujyate Mrigashirshakaha

 Meaning of Sloka

Strinam-arthe – To denote women

Kapolae – cheek

Chakra – Wheel

Maryadayoho – traditional manners or  limit

Bhityam – fear

Vivadae – argument

Nepathyae -costume and make-up

Ahwane – calling or residence

Tripundrakae – drawing three lines on forehead

Mrigamukhae – deer’s head

Rangavalayam – decorating the ground with patterns

Padasamvahanae – feet massage

Sarwasammelane – gathering all

Kama mandirae (female reproductive organ) / Karya mandire– house or temple Used in different context mentioned differently in different texts

Chatradharanae – holding an umbrella

Sancharae– movements

Priya-ahvana – inviting the beloved           

Yujyathe Mrigashirshakaha

Simhamukha hasta Viniyoga :

Homae shashi Gajae dharba chalanae

Padmadamini simhaananae Vaidyapakashodhanae Samprayujyate

Meanings:

Homae – fire ritual

Shashae – Rabbit

Gaje – elephant

Dharba-chalana – waving a thread of grass

Padma-damani– lotus garland

Simhaananae – lion’s face

Vaidya-paka-shodhana  – testing medicine preparation

Samprayujyate.

Kaangula hasta ViniyogaSloka :

Lakuchasyapale Balakinkinyam ghantikarthake Chakore Kramuke

Balakuche kalharakethatha Chatakae Narikelecha kanguloyujyatekaraha

Meaning of Sloka

Lakuchasyapala – lakucha fruit

Balakinmkinyam – children bells

Ghantikarthake- ringing bell

Chakora – A bird

Kramukae – betel-nut tree

Bala-kuche – breasts of young girl

Kalhaarakethatha- water lily

Chatakae – chataka bird

Narikelae – coconut tree

Kangulo Yujyate karaha.

Alapadma hasta ViniyogaSloka :

Vikachaabjae Kapitthadiphalae chaAavarthakae Kuchae Virahae Mukurae

Poorna-chandrae Sowndarya-bhavanae Dhamillae Chandrashalayam

Gramae Choudrutakopayoho Tatakae Shakatae Chakravakae Kalakalaravae

Shlaganae Shooalapadmashcha Keertito Bharatagamae

Meaning of Sloka

Vikachabje – A fully bloomed lotus

Kapithaadi phalae – wood apple

Aavarthakae – circular movement

Kucha –breast

Virahae – yearning to the beloved

Mukurae – mirror

Poorna-chandrae – full moon

Sowndarya-bhavanae – to indicate beautiful form

Dhammillae – hair-knot

Chandrashalayam– moonlit place

Gramae – village

Choudhrathakopayoho – great anger

Tatakae – pond or lake

Shakatae – cart

Chakravakae – type of bird

Kala-kalaravae– to murmur/ murmuring sound

Shlaganae – praise

shoolapadmascha keertito Bharatagame