Asamyutha hasta viniyoga – grade 3

Tripataka hasta viniyoga

Shloka:

“Makutae vrikshabhaavecha Vajrae Thaddharavasavae

Ketakae kusumae Deepae Vanhijwalavigrumbhanae

Kapoothae patralekhayaam Baanaarthae parivarthanae

Yujyathae Tripatakoyaam Kathithou Bharatamuthamaihi ”

 Meaning :  

Makutae  – Crown

Vriksha – Tree

Vajrae – Thunderbolt

Thaddharavasavae – Lord Indra

Ketakae kusumae – A kind of flower

Deepae – Lamp

Vanhijwalavi grumbhanae – To show flames

Kapothae – Pigeon

Patralekhayam – Drawing patterns on face or chest

Baanaarthae – shooting arrow

Parivarthanae – Circling

Ardhapataka hasta viniyoga

Shloka:

“Pallavae phalakae theerae Ubhayorithivachakae krakachae

Churikayam cha dhwajae gopura shringayoho Yujyathae ardhapatakoyam

Thathatkarmaprayogakae ”

 Meaning:  

Pallavae – Leaves

Phalakae – writing pad

Theerae- Bank of a river

Ubhayorithi vachakae – To say both

Krakachae – saw

Churikayam – Knife

Dhwajae – Flag

Gopura – Gopuram of a temple

Shringayoho – Horns

Kartari hasta viniyoga

Shloka:

“Shtripumsayoosthu vishalaeshae Viparyasa padaepi va Luntanae nayanantae cha

Maranae Bhedabhavanae Vidhyudharthae ekashayavirahae

Patanae thatha  Lahtayam Yujyathaeyasthu sakarah kartarimukhaha ”

Meaning:

Shtripumsayosthu vishalaeshae – Separation of man and women

Viparyaasapadaepi va – Opposition or overturning

Luntana –stealing or rolling

Nayananthae – Corner of the eye

Marana – Death

Bheda-bhavana – Disagreement

Vidhyu-dartha – Lightning

Ekashayaa-virahae – Married couple fights and separate / in separation from the loved one

Patanae– To fall down

Lathayam – A creeper

Mayoora hasta Viniyoga:

Shloka:

 “Mayoorasyae lathayam cha Shakunae Vamanae thatha

Alakasyapa nayanae Lalata thilakeshu cha

Nadhyudhakasya Nikshepae Shastra vadae prasidhakae

Evammartheshu Yujyantae Mayoora kara bhavanah ”

Meaning:

 Mayoorasya  – Peacock

Lathayam – Creeper

Shakuna – Bird

Vamana – Vomiting

Alakasyapanayane – Stroking the hair

Lalata Thilaka – Putting thilakam in the forehead

Nadhyudhakasya Nikshepae – Sprinkling water

Shastra vadae- Discussing the shastras

Prasidhakae – Show very famous

Ardhachandra hasta viniyoga

Shloka:

 “Chandra krishnashtamibhaji Gala hastarthakepi cha

Bhala yudha devathanam abhishechana karmani Bhukapatraech udhbavae

Katiyam chinthayam Athma vachakae Dhyanae cha Prarthanae chapae Anganaam

Sparshanae thatha Prakurthanam Namaskarae Ardhachandrou ni yujyathae ”

Meaning:

Chandra krishnashtamibhaji – 8 phases of the moon over a fortnight

Gala hastarthakepi – A hand stopping the throat

Bhala yudha – A spear / stab / pierce

devathanam abhishechana karmani – doing an offering to the Gods

Bhukapatraech – Plate

Udhbavae – Origin or birth

Katiyam – waist

Chinthayam – Thinking

Athma vachakae – Consider / think/study

Dhyanae – Meditation

Prarthanae – Prayers

Anganaam  Sparshanae – Touching the limbs

Prakurthanam Namaskarae – Greeting ordinary people

 Arala hasta viniyoga

Shloka:

 “Vishadhamamrutham paneshu Prachanda pavane thi cha ”

Meaning:

Vishadhyam amrutham paneshu – drinking poison or nectar

Prachanda pavane  – violent wind

 Shukatundaka hasta viniyoga

Shloka:

“Banaprayoogecha Kunthartha Alayasyasmrithikarma

Marmukthyam ugrabhava Shukatundani yujyathae ”

Meaning: 

Banaprayooga – shooting an arrow

Kunthartha – Spear

Alayasyasmrithikarma – thinking or remembering about the past

Marmukthyam – mystic feeling

Ugrabhava – angry mood